سیستم های تله متری

موضوع پروژه :

طرح سيستم کنترل و تله متري تاسيسات آبرساني اردبيل

موقعیت جغرافیایی طرح:

اردبیل – اردبیل

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

– نصب و راه اندازی 45 سيستم راديو تله‌متري تاسيسات آبرساني شهر اردبيل 
– نصب و راه اندازی  45 دستگاه فلومتر
– نصب و راه اندازی 65 دستگاه عملگر برقی
– نصب تجهيزات ابزاردقيق تلمبه‌خانه‌ها و مخازن و چاههاي آب و چهل ايستگاه اندازه‌گيري شبکه توزيع آب شهر
– نصب و راه اندازی 45 سيستم کنترل PLC تلمبه‌خانه‌ها و مخازن و چاههاي آب
– نصب و راه اندازی UPSهاي مورد نياز تلمبه‌خانه‌ها و مخازن و چاههاي آب   و چهل ايستگاه اندازه‌گيري شبکه توزيع آب شهر
– نصب و راه اندازی تجهيزات کنترل و مانيتورينگ اتاق کنترل مرکزي و تجهيزات مانيتورينگ شرکت آب و فاضلاب
– 20 نقطه اندازه گيري کلر در سطح شهر
–  12 نقطه اندازه گيري کلر در مخازن و ايستگاهها
– 20 نقطه اندازه گيري دبي در سطح شهر
– 67 نقطه اندازه گيري دبي در کل شبکه
– 35 نقطه اندازه گيري فشار شبکه
– 10 نقطه اندازه گيري کدورت آب شرب

زمانبندی پروژه: 

سال های اجرای پروژه: ۱۳۹۴-۱۳۹۰