ایستگاه پمپاژ

موضوع پروژه :

تجهيزات مکانيکی و برقی تلمبه خانه هاي بخشي از واحدهاي عمراني چهارم و پنجم – طرح شبكه سد ستارخان

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان شرقی- اهر

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای قدرت و بانک خازن و تابلوهای  کنترل  6 باب ایستگاه پمپاژ
 –  نصب و راه اندازی 8 دستگاه فلومتر الکترو مغناطیسی و التراسونیک
 – نصب و راه اندازی 30  دستگاه عملگر برقی
 – نصب تجهيزات ابزاردقيق تلمبه‌خانه‌ ها
 –  نصب و راه اندازی  سيستم PLC و سیستم کنترل 12 باب تلمبه خانه ها
 -نصب و راه اندازی 30 دستگاه تابلوی کنترل محلی الکترو پمپها

زمانبندی پروژه:

 

 سال های اجرای پروژه: ۱۳۸۷-۱۳۸۵

 

موضوع پروژه :

طرح شبکه آبياري و زهکشي ارسباران ـ احداث ساختمانها و خريداري و نصب و راه‌اندازي تجهيزات الکترومکانيکال – قطعه اول

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان شرقی- کلیبر

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای قدرت و کنترل  7 باب  ایستگاه پمپاژ برای 64 دستگاه الکتروپمپ فشار قوی
 –  نصب و راه اندازی 64  دستگاه الکترو پمپ های ایستگاههای پمپاژ
 – نصب و راه اندازی 21  دستگاه عملگر برقی
 – نصب تجهيزات ابزاردقيق 7 باب تلمبه‌خانه‌
 –  نصب و راه اندازی 14 دستگاه سیستم ضربه گوچ
 -نصب و راه اندازی 103 دستگاه تابلوی کنترل محلی الکترو پمپها
 -نصب و راه اندازی تابلوهای 20 کیلوولت 7 باب ایستگاه

زمانبندی پروژه:

 

 سال های اجرای پروژه: ۱۳۸۷-۱۳۸۶

 

 

موضوع پروژه:

 ايستگاه پمپاژ از کانال اصلي مغان

موقعیت جغرافیایی طرح:

اردبیل – مغان

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای قدرت و کنترل  6 دستگاه پمپ یک و نیم مگا واتی 

 – نصب و راه اندازی  1 دستگاه فلومتر الترا سونیک 

– نصب و راه اندازی 8 دستگاه عملگر برقی 

– نصب تجهيزات ابزاردقيق تلمبه‌خانه‌

– نصب و راه اندازی  سيستم PLC و سیستم کنترل  – نصب و راه اندازی 6 دستگاه تابلوی کنترل محلی الکترو پمپها 

– نصب و راه اندازی تجهيزات کنترل و مانيتورينگ اتاق کنترل مرکزي 

– ساخت و حمل و نصب تابلوها و سیستم تله متری ایستگاه با مخزن تنظیمی 

زمانبندی پروژه: 

سال های اجرای پروژه: ۱۳۹۱-۱۳۹۰

 

موضوع پروژه :

تجهيزات برقي و کنترل و ابزار دقيق ايستگاههاي پمپاژ ثانويه واحد عمراني اول خدا آفرين

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان شرقی و اردبیل

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای قدرت و کنترل  12 ایستگاه پمپاژ 

 –  نصب و راه اندازی 36 دستگاه فلومتر الکترو مغناطیسی 

 – نصب و راه اندازی 103  دستگاه عملگر برقی 

 – نصب تجهيزات ابزاردقيق تلمبه‌خانه‌ ها 

 –  نصب و راه اندازی  سيستم PLC و سیستم کنترل 12 باب تلمبه خانه ها 

 – نصب و راه اندازی 103 دستگاه تابلوی کنترل محلی الکترو پمپها 

 – نصب و راه اندازی تجهيزات کنترل و مانيتورينگ اتاق کنترل 9 ایستگاه پمپاژ  

زمانبندی پروژه:

 

سال های اجرای پروژه: ۱۳۹۲-۱۳۸۹