تصفیه خانه ها

موضوع پروژه:

تصفيه خانه های آب آذربایجان غربی

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان غربی – ارومیه

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت و حمل و نصب و راه اندازی  مجموعه کامل تابلوهای قدرت و توزیع و راه اندازی تصفیه خانه 

 – نصب و راه اندازی 20 دستگاه عملگر برقی 

 – نصب تجهيزات ابزاردقيق تلمبه‌خانه‌ها و مخازن ذخیره 

 – نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش  4 واحد فیلتر 

 – نصب و راه اندازی 4 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها

زمانبندی پروژه:

 

 سال های اجرای پروژه: ۱۳۸۱-۱۳۸۰موضوع پروژه:

حمل، نصب و راه اندازي تجهيزات برقي ، كنترل و ابزار دقيق تصفيه خانه آب ماكو – مدول اول

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان غربی – ماکو

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – نصب و راه اندازی  2 دستگاه فلومتر

 – نصب و راه اندازی  2 دستگاه کدورت سنج آنلاین 

 – نصب و راه اندازی  2 pH متر آنلاین 

 – نصب و راه اندازی 32 دستگاه عملگر برقی 

 – نصب تجهيزات ابزاردقيق تلمبه‌خانه‌ها و مخازن 

 –  نصب و راه اندازی  سيستم PLC و سیستم کنترل 

 – نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک 

 – نصب و راه اندازی 8 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها

 – نصب و راه اندازی تجهيزات کنترل و مانيتورينگ اتاق کنترل مرکزي و تجهيزات مانيتورينگ شرکت آب و فاضلاب 

– ساخت و حمل و نصب تابلوهای قدرت و توزیع اصلی تصفیه خانه 

زمانبندی پروژه:

 

سال های اجرای پروژه: ۱۳۸۵-۱۳۸۱

موضوع پروژه:

تجهيزات مكانيكي و الكتريكي تصفيه خانه آب شرب اردبيل

موقعیت جغرافیایی طرح:

اردبیل – اردبیل

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت و حمل و نصب و راه اندازی  مجموعه کامل تابلوهای قدرت و توزیع و راه اندازی تصفیه خانه 

 – نصب و راه اندازی  2 دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی به قطر 1000

 – نصب و راه اندازی  2 دستگاه کدورت سنج آنلاین 

 – نصب و راه اندازی  2 pH متر آنلاین 

 – نصب و راه اندازی 54 دستگاه عملگر برقی 

 – نصب تجهيزات ابزاردقيق تلمبه‌خانه‌ها و مخازن ذخیره 

 –  نصب و راه اندازی  سيستم PLC و سیستم کنترل 

 – نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک 12 واحد فیلتر 

 – نصب و راه اندازی 12 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها

 – نصب و راه اندازی تجهيزات کنترل و مانيتورينگ اتاق کنترل مرکزي تصفیه خانه  

زمانبندی پروژه:

 

سال های اجرای پروژه: ۱۳۸۵-۱۳۸۲
موضوع پروژه:

لاین سوم تصفیه خانه مشکین شهر

موقعیت جغرافیایی طرح:

اردبیل – مشکین شهر

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – نصب و راه اندازی  2 دستگاه فلومتر

 – نصب و راه اندازی  1 دستگاه کدورت سنج آنلاین 

 – نصب و راه اندازی  یک دستگاه  pH متر آنلاین 

 – نصب و راه اندازی 10 دستگاه عملگر برقی سیستم بک واش 

 – تکمیل  سيستم PLC و سیستم کنترل تصفیه خانه 

 – نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک 

 – نصب و راه اندازی 8 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها

 – تکمیل تجهيزات کنترل و مانيتورينگ اتاق کنترل مرکزي و تجهيزات مانيتورينگ شرکت آب و فاضلاب و سیستم تله متری تصفیه خانه با اداره مرکزی  

زمانبندی پروژه:

 

سال های اجرای پروژه: ۱۳۹۵-۱۳۹۴

 

 

موضوع پروژه:

مدول دوم تصفيه‌خانه آب ماکو

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان غربی – ماکو

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

– نصب و راه اندازی 32 دستگاه عملگر برقی 

– نصب و راه اندازی  سيستم PLC و سیستم کنترل 

– نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک 

– نصب و راه اندازی 4 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها

– نصب و راه اندازی تجهيزات کنترل و مانيتورينگ اتاق کنترل مرکزي 

– ساخت و حمل و نصب تابلوهای قدرت تصفیه خانه  

زمانبندی پروژه: 

 

سال های اجرای پروژه: ۱۳۹۲-۱۳۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پروژه:

تصفيه خانه آب مشكين شهر

موقعیت جغرافیایی طرح:

اردبیل – مشکین شهر

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت و حمل و نصب و راه اندازی  مجموعه کامل تابلوهای قدرت و توزیع و راه اندازی تصفیه خانه 

– ساخت و حمل و نصب تابلوهای قدرت و توزیع اصلی تصفیه خانه 

– نصب و راه اندازی  2 دستگاه فلومتر

– نصب و راه اندازی  2 دستگاه کدورت سنج آنلاین 

– نصب و راه اندازی  2 pH متر آنلاین 

– نصب و راه اندازی 35 دستگاه عملگر برقی 

– نصب تجهيزات ابزاردقيق تلمبه‌خانه‌ها و مخازن 

–  نصب و راه اندازی  سيستم PLC و سیستم کنترل 

– نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک 

– نصب و راه اندازی 8 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها

– نصب و راه اندازی تجهيزات کنترل و مانيتورينگ اتاق کنترل مرکزي 

زمانبندی پروژه: 

 

سال های اجرای پروژه: ۱۳۸۵-۱۳۸۲

 

 

 

 

موضوع پروژه:

طرح و ساخت تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي شهرک جايگزين روستاهاي مستغرق در مخزن سد خدا آفرين

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان شرقی- خداآفرین

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای قدرت و کنترل تصفیه خانه
 –  نصب و راه اندازی 5 دستگاه ابزار دقیق تصفیه خانه فاضلاب

زمانبندی پروژه:

 

 سال های اجرای پروژه: ۱۳۹۰-۱۳۸۷