حضور شرکت فنی مهندسی رعدآب در نمایشگاه بین المللی ربع رشیدی تبریز