تصاویر پروژه:

موضوع پروژه:

ساخت 73 دستگاه تابلو عملگر برقی

موقعیت جغرافیایی طرح:

اردبیل

پیمانکار اصلی:

شرکت رعدآب

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت 73 دستگاه تابلو محلی عملگر برقی

زمانبندی پروژه: 

سال های اجرای پروژه: ۱۳۷۷

موضوع پروژه:

ساخت 64 واحد تابلوی برق کانیرهای اتوماتیک شرکت یوناردمیر

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان شرقی

پیمانکار اصلی:

شرکت یوناردمیر

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت 64 واحد تابلوی برق کانیرهای اتوماتیک شرکت یوناردمیر

زمانبندی پروژه:

سال های اجرای پروژه: ۱۳۷۹-۱۳۷۷