تصاویر پروژه:

موضوع پروژه:

ساخت و حمل و نصب 20 واحد دستگاه ارتفاع سنج شهرهای آذربایجانغربی

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان غربی

پیمانکار اصلی:

شرکت رعدآب

 فعالیت های اجرایی طرح:

 – ساخت و حمل و نصب 20 واحد دستگاه ارتفاع سنج شهرهای آذربایجانغربی

زمانبندی پروژه: 

سال های اجرای پروژه:۱۳۹۵-۱۳۷۹